Kako bi vam pojasnili i dali odgovore na neka najčešća pitanja iz prakse, naveli smo ih na našoj stranici. Ukoliko niste pronašli odgovor na pitanje, molimo Vas da nam se obratite upitom na email: jadranka@pvp.hr.

Kolika je minimalna bruto plaća (minimalac) u R Hrvatskoj ?

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u R Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.Minimalna plaća je ista bez obzira na stručnu spremu. Minimalna plaća propisana je zakonom o minimalnoj plaći. Minimalna bruto plaća utvrđuje se jednom godišnje za slijedeću kalendarsku godinu. Visina minimalne plaće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. utvrđuje se u bruto iznosu od 3.120,00 kn.


Što je Bruto I a što je Bruto II ?

Bruto 1 plaća je plaća koja se ugovora s radnikom i navodi u Ugovoru o radu, to je plaća koja sadrži doprinose iz plaće – mirovinsko 1. i 2.stup, a bruto 2 sadrži i doprinose na plaću – zdravstveno osiguranje, zapošljavanje i zaštitu na radu.


Što je porezna osnovica na plaći ?

Sve osobe koje su u radnom odnosu, kao nagradu za svoj rad, poslodavac im obračuna i isplati osobni dohodak tj. plaću. Dio plaće biti će vam isplaćen a dio se uplaćuje u državnu blagajnu. Osnovni osobni odbitak (porezna olakšica) koji se priznaje iznosi 2.600,00 kn. Osobni odbitak može biti i veći ukoliko imate uzdržavanje članove obitelji, stopu invakiditeta i sl.


Isplata naknade za prijevoz na plaći.

Pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla uređuje se ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili odlukom poslodavca, budući da se ne radi o pravu radnika utvrđenom zakonom. Odredbe navedenih ugovora, odnosno akata, u smislu prava na naknadu troškova prijevoza, u praksi mogu biti različite, s obzirom na različito reguliranje tog prava od slučaja do slučaja.


Isplata božićnice, regresa, dara za dijete.

Pravo radnika na prigodan dar i kriterije po kojima se utvrđuje pravo na prigodni dar uređuju kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu, a ako ta prava nisu uređena navedenim aktima, to može odrediti poslodavac svojom odlukom.Poslodavac može radniku tijekom godine neoporezivo isplatiti na ime dara za dijete do 600,00 kn, a 2.500,00 kn u novcu ili naravi na ime potpora (božićnica ili regres).


Što je zaštićeni račun ?

Zaštićeni račun je račun u banci na koji se uplaćuju samo sredstva izuzeta od ovrhe. Ako je zbog ovrhe na novčanim sredstvima blokiran tekuči račun na koji primamo plaću, potrebno je otvoriti zaštićeni račun kako bi na njega mogli dobiti novčana sredstva koja su zakonom izuzeta od ovrha. Zaštićeni račun može se otvoriti tek nakon što je FINA zaprimila rješenje o ovrsi. Zaštićeni račun otvara se u poslovnicama FINE i to za sve banke u kojima primamo novčana sredstva. O otvaranju zaštićenog računa treba obavijestiti poslodavca.


Isplata primanja na zaštićeni račun.

U Ovršnom zakonu čl. 172. navedena su primanja izuzeta od ovrhe. U Ovršnom zakonu 173 navedena su primanja po kojima je ograničena ovrha. Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 prosječne netoplaće u R Hrvatskoj. Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u RH, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 plaće ovršenika.


Što je ugovor o djelu ?

Kada radnik s poslodavcem-naručiteljem sklopi ugovor za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova, koji ima značajke ugovora o djelu (čl. 590. Zakona o obveznim odnosima), onda se radi o ugovoru o djelu, a ne o ugovoru o radu. Tada radnik za obavljeni rad ima pravo na naknadu (nagradu), a ne plaću. Ugovor o djelu nije zamjena za ugovor o radu na određeno vrijeme. Na primitke po osnovi ugovora o djelu plaća se: doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, porez na dohodak i prirez.


Što je ugovor o autorskom djelu ?

Što se sve smatra autorskim djelom propisano je člankom 5. Zakonom o autorskim pravi i srodnim pravima. U toj se odredbi navodi da je autorsko djelo originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako navedenim Zakonom nije drukčije određeno. Isplata autorskog honorara je dosta povoljna jer podliježe plaćanju samo poreza na dohodak od 25% i eventualnog prireza. Obvezni doprinosi se NE obračunavaju. Također, kod izračuna iznosa poreza na dohodak paušalno su priznati izdaci u iznosu 25%.


Što je JOPPD obrazac ?

Obrazac JOPPD je skraćeni naziv za "Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obavezna osiguranja" čija namjena je podnošenje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku. Nastao je kao rezultat zajedničkog projekta Porezne uprave i Regosa.


Što je JOPPD broj i zašto je važan ?

Oznaka izvješća jest ključ za povezivanje zaduženja i uplata te predstavlja jedinstvenu oznaku koja prikazuje točno određeni dan obveze podnošenja Obrasca JOPPD. Kako se samo jedan izvorni obrazac JOPPD može predati u jednom danu nije dozvoljeno (nit je moguće) ponavljati oznaku izvješća. Oznaka izvješća formira se u obliku GGXXX (GG - oznaka godine, XXX - broj dana u godini). JOPPD broj doznajte na stranici: broj JOPPD


Paušalno oporezivanje

Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete: • da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (zbog izmjena Zakona o PDV-u, odnosno praga za ulazak u PDV na 230.000,00 kuna, u posljednjim je izmjenama Zakona o porezu na dohodak propisan dodatni uvjet za paušalno plaćanje poreza na dohodak, da ostvareni ukupni godišnji primici ne mogu biti veći od 149.500, 00 kn, • da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona • ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine Iznimno, obavljanjem djelatnosti trgovine ne smatra se djelatnost fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, a svoje proizvode prodaju na tržištu.